Miejski Ośrodek Sportu Zatoka zaprasza na Sportowe Ferie Zimowe

Sportowe Ferie Zimowe z MOS ZatokaDzienny limit 25 osób

25.01.2022 - 10:00-12:00 - Basen

27.01.2022 - 10:00-12:00 - Hala tenisowa, 12:30-14:00 - Basen

31.01.2022 - 10:00-12:00 - Hala tenisowa, 12:30-14:00 - Basen

02.02.2022 - 10:00-12:00 - Basen

04.02.2022 - 11:00-15:00 - Wyjazd na lodowiskoJednorazowe wejście na basen 2zł

Zapisy na lodowisko przyjmujemy do 31.01.2022 (limit miejsc ograniczony)

Uczestnicy ponoszą koszt za wypożyczenie łyżew

Regulamin oraz karta uczestnictwa dostępna na stronie mos.braniewo.pl

Więcej informacji tel (55) 230 44 66 wew 17

 

FERIE ZIMOWE z MOS Zatoka

REGULAMIN

FERII ZIMOWYCH 2022 z MOS Zatoka

 

 1. Uczestnikami ferii zimowych mogą być dzieci w wieku od 5 do 13 lat.

 2. Uczestnicy ferii zimowych przebywają pod opieką wychowawców w godzinach:

 • 25.01.2022 – 10:00-12:00 – basen

 • 27.01.2022 – 10:00-12:00 – hala tenisowa, 12:30-14:00 – basen

 • 31.01.2022 - 10:00-12:00 – hala tenisowa, 12:30-14:00 – basen

 • 02.02.2022 - 10:00-12:00 – basen

 • 04.02.2022 – 11:00-15:00 – Wyjazd na lodowisko

Lista uczestników ferii tworzona jest na każdy wyżej wymieniony dzień. Dzienny limit miejsc to 25 osób (zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (55) 230 44 wew. 17 lub osobiście)

 1. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci odbierane są z placówki wyłącznie przez osoby dorosłe.

 2. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani do zaznaczenia tego w KARCIE UCZESTNIKA FERII z MOS Zatoka 2022.

 3. Uczestnicy ferii zimowych mają prawo do:

 1. spokojnego wypoczynku,

 2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas ferii zimowych,

 3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu ferii zimowych.

 1. Uczestnicy mają obowiązek:

 1. podporządkować się poleceniom wychowawców,

 2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,

 3. brać czynny udział w realizacji programu ferii zimowych,

 4. zachować higienę osobistą,

 5. szanować mienie oraz pomoce dydaktyczne,

 6. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,

 7. przestrzegać zasad poruszania się po drogach.

 1. Samowolne oddalenie się od wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w feriach zimowych.

 2. Uczestnik zobowiązany jest do:

 • nie oddalania się z terenu ferii bez wiedzy opiekuna grupy,

 • dbania o czystość osobistą oraz ład, porządek i poszanowanie mienia,

 • przestrzegania rozkładu dnia,

 • przestrzegania regulaminu ferii zimowych.

 1. Uczestnik ferii zimowych jest uśmiechnięty, wesoły, nigdy nie narzeka oraz chętnie służy pomocą młodszym i słabszym.

 2. Zasady odpłatności:

 1. Basen - koszt wejścia na basen 2zł

 2. Wyjazd na lodowisko – uczestnicy ponoszą koszt za wypożyczenie łyżew 8zł, opłatę za przejazd oraz wejście na lodowisko zabezpiecza Organizator.

 

 

 

Karta uczestnika Ferie z MOS Zatoka 2022

Uczestnik

Imię      

Nazwisko      

Data ur.      

Adres zamieszkania

uczestnika

Kod pocztowy

     

Miejscowość, ulica, nr domu i lokalu:

     

Rodzic / opiekun prawny

(dot. osób nieletnich)

Imię      

Nazwisko      

Adres rodzica / opiekuna

(jeśli inny niż uczestnika)

Kod pocztowy

     

Miejscowość, ulica, nr domu i lokalu:

     

Dane kontaktowe

(uczestnik nieletni podaje dane rodzica/opiekuna)

     Telefon (-y):      

     

Dziecko na moją odpowiedzialność samo wraca do domu

TAK/NIE podpis:     

     

Wyrażam zgodę na udział syna/córki w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA w ramach Ferii z MOS ZATOKA

Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.

Data i podpis:

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie wizerunku mojego dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek mojego dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez MOS ZATOKA oraz, że rozpowszechnianie przez MOS ZATOKA wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

    Tak/     Nie/*

Data i podpis:

 

/* - właściwe zaznaczyć

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA z siedzibą na ul. Łąkowa 1, 14- 500 Braniewo, zwane dalej MOS ZATOKA.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz.1182) w celu udziału w powyższych zajęciach i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.