Przypominamy, iż roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu należy uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania.

Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (kwota ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do 9 lutego), właściwy organ udziela na ich wniosek jednorazowej 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona. Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta w Braniewie.

Informacji w sprawie udziela: Wydział Mienia Komunalnego i Architektury, pok. nr 27, tel. 55-644-29-75.