Prezes Rady Ministrów wprowadził na terenie całego kraju II stopień alarmowy BRAVO -CRP (dotyczący bezpieczeństwa teleinformatycznego). Stopień obowiązuje od 26.06.2020 r., (od godz. 00:01) do 29.06.2020 r., ( do godz. 23:59) i jest związany z wyborami prezydenckimi.

Co to jest stopień alarmowy BRAVO-CRP?

Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest drugim w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Co to oznacza?

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:

  • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
  • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
  • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
  • poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
  • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
  • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

       Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym właściwą jednostkę Policji.

W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozwoju i inwestycji Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Start-upów”.

Szczegóły poniżej :

Program_spotkania_informacyjno-szkoleniowego_-_UM_Braniewo_-_02.07.2020_r._godz._10.00.docx

Plakat woj. warmińsko mazurskie1

Plakat woj. warmińsko mazurskie2

 

Drodzy nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, a przede wszystkim drodzy rodzice i Wy uczniowie braniewskich szkół podstawowych. Pozwólcie, że w dzisiejszym kończącym się roku szkolnym 2019/2020 podziękuję Wam wszystkim za te 10 miesięcy wytężonej pracy i nauki oraz składam życzenia bezpiecznych i satysfakcjonujących każdego wakacji.
Mam nadzieję, że złożone tą drogą podziękowania i życzenia w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną , które uniemożliwiły mi osobisty udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego zostaną przyjęte ze zrozumieniem i życzliwością z Waszej strony.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż zostały zauważone przeze mnie Wasze osiągnięcia na różnych szczeblach, które na pewno dały Wam satysfakcję, ale także przyczyniły się do promocji naszego całego środowiska braniewskiego.

Jeszcze raz pragnę wszystkim Wam podziękować za współpracę i życzyć samych miłych dni oraz spotkania w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 

Burmistrz Miasta Braniewa

Tomasz Sielicki

tablica

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich.

Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem.

Więcej informacji na stronie

wozy

Ruszył nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada 2020 r. 

Osoby zainteresowane naborem zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem Burmistrza Miasta w Braniewie o naborze kandydatów na rachmistrzów zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. 

ulotka1

ulotka2