terminy 2023

ministerstro

W dniu 13 grudnia 2022r. Gmina Miasta Braniewa zawarła umowę z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

W ramach tej umowy Gmina Miasta Braniewa otrzyma 20 000 zł na zakup wyposażenia- ubrań specjalnych przeznaczonych dla Braniewskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wkład własny wyniesie 2000 zł. Ubrania zostaną zakupione jeszcze w tym roku.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2022 r. ( czwartek) Urząd Miasta Braniewa będzie czynny w godzinach 7:00- 14:00,

natomiast 23 grudnia 2022 r. (piątek) Urząd będzie otwarty dla interesantów od godziny 7:00 - 13:00.

 

 

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

informacja

 

Dyrektor Braniewskiego Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie, zawiadamia  o organizacji wydarzenia „Braniewski Jarmark Mikołajkowy” w dniu 18 grudnia 2022 r. (niedziela),  na Placu Ks. Prałata Tadeusza Brandysa w Braniewie. Przygotowania techniczne na placu odbędą się w godzinach porannych w piątek, dnia 16 grudnia 2022 r., dlatego informujemy, że w czwartek po godzinie 16:00 plac (parking) zostanie wyłączony z użytku miejskiego.

Prosimy o nieparkowanie samochodów w dniach 16 -18 grudnia 2022 r. (piątek – niedziela)ze względu na organizację wydarzenia.

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy serdecznie do udziału w Jarmarku w najbliższą niedzielę 18 grudnia 2022 r.

-- 
 
 
car

   Informuję, że XLI sesja Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 listopada
2022 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o
nazwie Żłobek Miejski w Braniewie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta
Braniewa do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Warmia i Mazury sp. z o.o. w
Olsztynku wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej
Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Warmia i Mazury z siedzibą w Olsztynku.
11. Przerwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa
na lata 2022 –2029.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok .
14. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata
2023 – 2037.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2023 rok:
1/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza Miasta,
2/ przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Finansów,
3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej ,
4/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5/ głosowanie uchwały budżetowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/127/19 Rady Miejskiej w Braniewie z
dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Braniewie (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020r. poz.
19).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/125/16 Rady Miejskiej w Braniewie z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie lokalizacji targowiska na terenie Miasta Braniewa i
uchwalenie regulaminu targowiska.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/100/15 Rady Miejskiej w Braniewie z
dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Braniewa.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
(-)Dariusz Frąckiewicz

 

 

informacja