KOMUNIKAT


  Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2023 roku o godz. 17:00, w ramach Wojewódzkiego Treningu Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania , przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.
Włączenie syren, oprócz sprawdzenia działania systemu alarmowania ludności, będzie miało na celu upamiętnienie 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.


  Sygnał alarmowy nadany zostanie dźwiękiem ciągłym i będzie trwał trzy minuty. Bardzo proszę o podzielenie się informacją z najbliższymi, a w sposób szczególny z osobami, które są uchodźcami wojennymi z Ukrainy i przebywają na terenie naszego miasta.

 

 

Burmistrz Miasta Braniewa

     Tomasz Sielicki

 

informacja

 

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych
z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym,
w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny
i Polityki Społecznej.

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 Zał. 2 Grafika webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów 4 września 2023 roku

cieple

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o dostępności środków Programu „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasta Braniewa.

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, t.j. budynku, w których wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” możliwe będzie dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe, na:

 1. kocioł gazowy kondensacyjny,

 2. kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

 3. ogrzewanie elektryczne,

 4. pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze,

 5. podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 1. instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 2. wymiana okien i drzwi,

 3. wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także: przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

!! Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do realizacji Programu „Ciepłe Mieszkanie” jest wymiana źródła ciepła na proekologiczne. Tylko wówczas dodatkowo beneficjent końcowy może rozszerzyć zakres inwestycji: o instalację co/cwo, wymiany okien i drzwi oraz wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Bez zaplanowanej wymiany źródła ciepła nie ma możliwości składania wniosków !!

 

Nabór uzupełniający wniosków potrwa od 19.07.2023r. do 31.08.2023 roku.

Ilość miejsc jest ograniczona oraz uzależniona od poziomu dofinansowania.

 • 11 miejsc na poziom podstawowy;

 • 2 miejsca na poziom podwyższonym;

 • 1 miejsce na poziom najwyższy.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo.

Pokój nr 11 (parter) numer kontaktowy 55 644 01 35.

Przedsięwzięcia muszą być wykonane oraz rozliczone do 30.05.2024r. za pośrednictwem „wniosku o płatność”.

 

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

Poziom 1 – podstawowy:

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny;

Poziom 2 – podwyższony:

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny;

Poziom 3 – najwyższy:

w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

WAŻNE !

1. Wnioski mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Miasta Braniewa.

2. Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Miasta Braniewa.

3. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

4. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:

https://wfosigw.olsztyn.pl/cieple-mieszkanie/

oraz

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

 

Link do Zarządzenia Nr 118/2023 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 lipca 2023 r.

http://bip.braniewo.pl/zarzadzenie/974/zarzadzenie-nr-118-2023

 

 


Szanowni Państwo,

14 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel umożliwiająca posługiwanie się m. in. nowym dokumentem tożsamości. Pozwoli też udostępnić w tej aplikacji kolejne usługi dla obywateli.

Głównym dokumentem w aplikacji mObywatel będzie cyfrowy dokument tożsamości mObywatel (mDowód). Będzie zawierał dane z Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru PESEL. Dokument ten pozwoli potwierdzić tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel:

 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron,

 • w każdym przypadku, gdy z przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego.visual mobile application

Z aplikacją mDowod będzie można załatwiać sprawy i potwierdzać swoją tożsamość w urzędach. Od 1 września 2023 r. również instytucje finansowe zobowiązane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozpoczną honorowanie nowego dokumentu. Natomiast nie będzie go można użyć w dwóch sytuacjach:

 • w procesie wydawania dowodu osobistego (art. 34, pkt 5 ustawy),

 • podczas przekraczania granicy Polski (art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy).


Aktualne informacje na temat aplikacji i jej funkcji można uzyskać także na stronie https://info.mobywatel.gov.pl/.

 

Załącznik : Aplikacja mObywatel

card image

epidemia

Szanowni Mieszkańcy!


Informuję, iż z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło już w życie, co oznacza koniec obowiązywania niektórych rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku z epidemią SARS-CoV-2, takich jak np. : 
Urlopy wypoczynkowe
Tylko do 30 czerwca 2023 r. możliwe było udzielenie pracownikom do 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów. 


Badania medycyny pracy 
Od 1 lipca 2023 powrócił obowiązek przeprowadzania: 
• badań okresowych medycyny pracy; 
• badań pracowników narażonych na czynniki szkodliwe; 
• badań kierowców przewidzianych w ustawie o transporcie drogowym. 
Powyższe badania oraz badania medycyny pracy, które zostały, zgodnie z tymczasowymi przepisami „covidowymi” wykonane w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego przez lekarza innej specjalności niż medycyna pracy należy uzupełnić w terminie 180 dni od zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego. 

Szkolenia BHP 


Od 1 lipca 2023 r. nie ma możliwości przeprowadzania szkolenia wstępnego BHP w formule zdalnej. Wyjątek dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjno-biurowym, którzy uzgodnili możliwość wykonywania pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę. 
Pracodawcy powinni uzupełnić szkolenia okresowe BHP, których termin wypadał w okresie stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub 30 dni po ich odwołaniu. Termin na uzupełnienie tych szkoleń wynosi 60 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego. 
Wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji 
Tylko do 30 czerwca 2023 r. firmy miały możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia (zarówno stosunku pracy jak i umów cywilnoprawnych). Po tym terminie wypowiadalne będą tylko te umowy, których treść wyraźnie przewiduje możliwość ich wcześniejszego wypowiedzenia. 
Koniec przedłużeń dotyczących legalności pobytu i pracy cudzoziemców 
31 lipca 2023 r. wygasły przedłużone tytuły umożliwiające legalny pobyt i pracę w Polsce.  
Do tej daty firmy oraz cudzoziemcy powinni byli złożyć odpowiednie wnioski w celu przedłużenia legalności pobytu i zatrudnienia w Polsce. 
Powyższe nie dotyczy obywateli Ukrainy, których status regulowany jest odrębnymi przepisami. 
Koniec obowiązku noszenia maseczek
Od 1 lipca 2023 r. zniesiony został nakaz noszenia maseczek w szpitalach aptekach i innych placówkach ochrony zdrowia wprowadzony rozporządzeniem  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Link do rozporządzenia:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001118


Dalsza zachorowalność na COVID-19, będzie monitorowana w podobny sposób jak obecnie grypa i zakażenia grypopodobne.


Burmistrz Miasta Braniewa
/-/Tomasz Sielicki