miejski

Szanowni Państwo,
Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii na terytorium RP, większość przedsiębiorców na ternie miasta Braniewa nie funkcjonuje lub znacznie ograniczyła swoją działalność. Kompetencje w zakresie udzielenia wsparcia przedsiębiorcom posiada głównie rząd, który przygotował pakiet pomocy w formie, tzw. „Tarczy Antykryzysowej”.
Samorząd miasta Braniewa, dostrzegając problemy, które dotknęły naszych mieszkańców również wychodzi naprzeciw i dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć przedsiębiorców w tym trudnym czasie. Zgodnie z zapowiedzią przygotowany został Pakiet Pomocowy dla Braniewskich Przedsiębiorców, który zawiera propozycje dotyczące m.in. przesunięcia terminów wnoszenia opłat lokalnych, ulg w spłacie podatku od nieruchomości, ulg z tytułu dzierżaw i najmów lokali użytkowych na czas zawieszenia działalności.

PAKIET POMOCOWY DLA BRANIEWSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Pakiet pomocowy ma na celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się braniewscy przedsiębiorcy. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. Z pakietu pomocowego wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 marca 2020r.
Pakiet pomocowy może zostać przyznany na wniosek przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niżej wymienionych form pomocy:

1. Przesunięcia terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z 31 marca br. do 30 czerwca 2020 r.
Przesunięcie terminu płatności automatycznie wstrzymuje naliczanie odsetek.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Ochrony Środowiska tel. 55-644-29-75, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Ulg w spłacie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców:
1) odroczenie terminu płatności podatku,
2) rozłożenie zapłaty podatku na raty bądź umorzenie zaległości podatkowej
Ulgi podatkowe dotyczą należności powstałej po 1 kwietnia 2020 r.
Ulgi podatkowe na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady są udzielane w ramach pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym
- osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej
tel. 55-644-01-21, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- osoby fizyczne
tel. 55-644-01-20, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Do wniosku należy załączyć: 

I. PODATNICY NIEPROWADZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- oświadczenie o stanie majątkowym, 
- dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku, 
- kserokopie dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki/uzyskiwane dochody, 
- pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty), o ile w sprawie ustanowiono pełnomocnika
II. PODATNICY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
- oświadczenie o stanie majątkowym, 
- sprawozdanie finansowe (za bieżący okres rozliczeniowy), 
- dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku, 
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. do rozp. Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) – dotyczy jedynie przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis, 
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (zał. do rozp. Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. Dz. U. Nr 53 poz. 312, z późn. zm.) – dotyczy jedynie przedsiębiorców ubiegających się o taki rodzaj pomocy, 
- pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty), o ile w sprawie ustanowiono pełnomocnika.


Podatnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, ani działalności rolniczej składa wniosek wraz z uzasadnieniem i dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących (zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia z Urzędu Pracy, karta informacyjna z opieki społecznej, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub opatrzone datownikiem kopie rozliczeń z US, oświadczenie o stanie majątkowym, inne dokumenty mające wpływ na sytuację materialną) oraz potwierdzającymi okoliczności, na które powołuje się wnioskodawca.

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są dołączyć do wniosku informację o rodzaju prowadzonej działalności, wszystkie zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego przedsiębiorstwa (np. sprawozdania, rachunek zysków i strat, wykaz zobowiązań i należności, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub opatrzone datownikiem kopie rozliczeń z US, oświadczenie o stanie majątkowym, itp.), a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnioskodawca.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa obowiązane są dołączyć do wniosku informację oraz zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego gospodarstwa, a rolnicy indywidualni również dokumenty przedstawiające sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących, a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnioskodawca.

Art. 67a § 1 pkt. 3 i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.);
Art. 1 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.) 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście, w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta w Braniewie, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek w sprawie zastosowania ulgi podatkowej

Oświadczenie o stanie majątkowym - os. fizyczne

Oświadczenie de minimis

Oświadczenie o stanie majątkowym - os. prawne

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

3. Ulg w czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego oraz w dzierżawie gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Braniewa 

Pakiet Pomocowy umożliwia ubieganie się Przedsiębiorców o uzyskanie ulg w czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego oraz dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Braniewa, na podstawie złożonego wniosku.

Informacje na temat ww. Pakietu Pomocowego dla Braniewskich Przedsiębiorców:
1. Termin składania wniosków o udzielenie pomocy: 30.06.2020 r.;
2. Warunkiem uzyskania ulgi jest brak zaległości wobec Gminy Miasta Braniewa;
3. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie;
4. Wzór wniosku w załączeniu.

 Dokument do pobrania:

Wniosek o udzielenie ulgi z tytułu najmu lub dzierżawy