Program Maluch plus 2021 dofinansowanie miejsc opieki w żłobku Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa, dofinansowanie 23 040 zł, całkowita wartość 28 800 zł

W dniu 23 czerwca 2021r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miasta Braniewa a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 23 040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania 24 miejsc żłobkowych w Żłobku Miejskim przy ul. Sucharskiego. Dofinansowanie jest udzielone w ramach z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus 2021”.

 Dofinansowano ze środków Państwowoego Funduszu Celnego, Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa Placu Grunwaldu w Braniewie z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa, w tym miejsc postojowych i traktów pieczo-rowerowych, dofinansowanie 1749809,74zł, całkowita wartość inwestycji 2244181,50 zł

Projekt Miasta Braniewa „Przebudowa Placu Grunwaldu w Braniewie z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa, w tym miejsc postojowych i traktów pieszo- rowerowych” uzyskał dofinasowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (edycja na rok 2020)

Łączna wartość zadania zaplanowana do realizacji w 2020 i 2021 roku to 2 244 181,50 zł, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 1 749 809,74 zł - 80%- kosztów kwalifikowanych (2 187 262,17).

Cały projekt obejmuje zakresem 3 drogi gminne klasy L - Ulica Plac Grunwaldu (odcinek 1), ulica PCK (odcinek2) oraz dwóch fragmentów ulicy Spacerowej (odcinek 3) .

Realizacja przebudowy polegać będzie na :

  • naprawie nawierzchni jezdni ul. Plac Grunwaldu, PCK i Spacerowa (przy Sądzie Rejonowym w Braniewie – odcinek pomiędzy Placem Grunwaldu a ul. Morską i przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie) . W miejscu istniejącej nawierzchni asfaltowej wykonana zostanie nowa asfaltowa warstwa ścieralna grub. 5 cm. a w miejscu trylinki – kostka betonowa grub. 8 cm.

  • wykonaniu zatoczek postojowych dla 29 samochodów osobowych wzdłuż jezdni w południowej części Placu Grunwaldu ( w pasie drogowym)

  • naprawie i wymianie wierzchniej warstwy chodników , dojść do budynków, wjazdów bramowych - z kostki betonowej oraz z płytek betonowych koloru białego z grysem

  • wykonaniu korekty skrzyżowania z ulicą Sądową (droga powiatowa) w zakresie wjazdu w Plac Grunwaldu – 21,55 m nowego odcinka jezdni z betonu asfaltowego

  • budowie dwukierunkowej ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej grub. 8 cm. Ścieżka rowerowa przebiegająca przez cały Plac Grunwaldu została dodatkowo skomunikowana z ulicami PCK, Wojska Polskiego, Świętojańską i Sądową – w rejonie skweru.

  • wykonaniu odwodnienia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej obszaru objętego korektą skrzyżowania przy ul. Sądowej – kanały z rur PVC mb 35,5 m

  • zabezpieczeniu istniejących kabli elektroenergetycznych rurami ochronnymi z PCW (Linie energetyczne kolidujące z wjazdami bramowymi i zatokami )

  • wykonaniu nowej organizacji ruchu poprzez ustawienie nowych znaków drogowych pionowych oraz namalowaniu nowego oznakowania poziomego.

Dodatkowo razem z tym projektem, w centralnej części Placu Grunwaldu, w terenie zielonym zaprojektowano parking dla 53 samochodów osobowych w tym 3 dla pojazdów prowadzonych przez kierowców niepełnosprawnych. Koszt wykonania parkingu nie jest kosztem kwalifikowanym (nie obejmuje go dofinansowany projekt) .

Stanowiska zostały ustawione pod kątem 45 stopni, droga manewrowa szerokości 3,5m i długości 131,45m, wymiary stanowisk 2,5m x 5,0m a dla osób niepełnosprawnych 3,6m x 5,0m. Wjazd i wyjazd z parkingu umożliwia dogodną układ tras pieszych i rowerowych zapewnia bezpieczne poruszanie się wszystkim uczestnikom ruchu drogowego

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/nabor-sierpien-2019

Gminy lista podstawowa​_zmiana nr 1