znaki strona www 4

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022

Dofinansowanie: 145 086,74 zł
Całkowita wartość: 145 086,74 zł

Cel programu
Wsparcie finansowe z budżetu państwa na realizację zadań Gminy określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj.  dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022

Realizowane zadania
Przekazywanie środków z Funduszu Pracy gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Grupa docelowa
Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników zamieszkujących na terenie Miasta Braniewa

Efekty programu
Pomoc pracodawcom w kształceniu  wykwalifikowanych w poszczególnych zawodach kadr

 

znaki strona www 4