Szanowni mieszkańcy miasta Braniewa!

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) został opracowany Raport o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2022 rok. Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Braniewa - www.bip.braniewo.pl w zakładce Menu podmiotowe - Urząd Miasta - Raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Braniewie. Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Miejskiej w Braniewie w dniu 21 czerwca 2023r. podczas tzw. sesji absolutoryjnej. Raport na tej sesji rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy miasta Braniewa. 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2022 rok na sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi,  prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

Raport o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2022 rok - załączniki