Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miasta Braniewa realizuje projekt pn.: Cyfrowa administracja – nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Logo RYBACTWO I MORZE, Unia Europejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki

W dniu 23 stycznia 2020 r podpisano umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn Montaż elementów małej architektury na terenie amfiteatru miejskiego w Braniewie”. Jest to trzeci pozytywnie oceniony wniosek w ramach działania „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Miasto Braniewo uzyskało dofinansowanie na realizację projekt pn.: „Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie“ w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020, podziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Łączna wartość projektu: 3 559 481,86 zł, z czego dofinasowanie to 3 025 559,58zł.Wartość remontu wieży bramnej to 2 683 965 zł ( koszt robót budowlanych, konserwatorskich i nadzoru inwestorskiego). Koszt rekonstrukcji muru : 700 593,02 PLN

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Utworzenie stref rekreacji i odpoczynku - zagospodarowanie parku przy byłej stadninie ul. Moniuszki.
Decyzją Zarządu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17.07.2018, projekt pn: „Nowe życie stadniny koni w Braniewie - różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe" otrzymał dofinansowanie w ramach działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej RPO Warmia i Mazury 2014-2020.

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Gmina Miasta Braniewa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
projekt pn.
„Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa”