Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa

 

Gmina Miasta Braniewa realizuje projekt pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Oś priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna

Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,

cyfrowagmina

Źródło dofinasowania: Projekt będzie realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze nr 4124/2/2022 z dnia 28.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

stopka eu ok 1

Projekt jest współfinasowany w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miasta Braniewa realizuje projekt pn.: Cyfrowa administracja – nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Logo RYBACTWO I MORZE, Unia Europejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki

W dniu 23 stycznia 2020 r podpisano umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn Montaż elementów małej architektury na terenie amfiteatru miejskiego w Braniewie”. Jest to trzeci pozytywnie oceniony wniosek w ramach działania „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.