Zgodnie z  Uchwałą Rady Miejskiej w Braniewie nr XXX/209/17 z dnia 22 marca 2017 roku ( Dz. Urz. Woj. War. – Maz., Poz. 1571 ) wprowadza się w strefie płatnego parkowania zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla osób niepełnosprawnych bądź przewożących osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, parkujących na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający jej odczytanie (odczytanie pierwszej strony – z symbolem wózka inwalidzkiego, a nie zdjęcia).

Kartę parkingową wydaje Starosta. Informacje o szczegółach i miejscu uzyskiwania karty parkingowej udzielają stosowne dla miejsca zamieszkania Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 14-500 Braniewo Pl. Piłsudskiego 2.

kartaniepełnosprawny

Wprowadza się w strefie płatnego parkowania zerową stawkę opłaty za postój pierwszego pojazdu samochodowego dla mieszkańców strefy:

Identyfikator postojowy mieszkańca strefy, który może nabyć  osoba na stałe zameldowana lub na pobyt czasowy w obszarze strefy, będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu oraz osoba na stałe zameldowana lub na pobyt czasowy w strefie i korzystająca z pojazdu na podstawie aktualnej umowy leasingowej , uprawniający do parkowania w rejonie stałego i czasowego miejsca zamieszkania w ciągu kwartału. Dotyczy to pierwszego pojazdu/ dokument wydawany jest na okres kwartalny.

Uzyskanie Identyfikatora postojowego mieszkańca strefy dokonać można od 28 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo,( stanowisko ds.  Działalności Gospodarczej, pok. nr 2 ). 

Aktualny identyfikator postojowy mieszkańca należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający jej odczytanie .

Abonament Postojowy – możliwy jest wykup abonamentu na okres jednego lub dwóch tygodni a także jednego miesiąca, wg. stawek obowiązującego cennika. Przy sprzedaży abonamentu postojowego akceptowana jest Braniewska Karta Dużej Rodziny z rabatem 20%.

Zakupu  abonamentu postojowego dokonać można od 28 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo,( stanowisko ds.  Działalności Gospodarczej, pok. nr 2). 

Aktualny druk abonamentu postojowego należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający jej odczytanie . 

Do kontroli opłacenia parkowania w strefie parkingu upoważnieni są pracownicy Agencji Ochrony DOGMAT

 

Kontakt:

Sekretariat Urzędu Miasta w Braniewie tel.: 55 644 0102