KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 26 czerwca 2019 r.

"TRENING POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA”

       Informuję, iż w dniu 27 czerwca 2019 r, w godz. 8.00-15.00, na terenie miasta Braniewa zostanie przeprowadzony Trening Powszechnego Ostrzegania Wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Podczas treningu, możliwe jest ogłaszanie sygnałów alarmowych (głośne użycie syren alarmowych), zgodnie z tabelą rodzajów alarmów, sygnałów alarmowych, określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r, w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r, poz. 96).

Proszę potraktować sygnały, jako ćwiczebne i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

zyczenia1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

WFOŚIGW Olsztyn Czyste Powietrze1

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.

· Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminą Miasta Braniewa jest Gmina Miasta Braniewa (dalej również jako „ADO”).
· Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
· ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
· wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;
· realizacji zawartych przez ADO umów;
· na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody.
· W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
· organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
· inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Braniewa.
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez okres przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
· W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
· dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
· osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
· dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
· dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
· osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
· przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
· ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
· przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
· przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
· zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
· przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
· W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
· W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
· Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
· Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Inspektor Ochrony Danych – Martyna Domalewska
Kontakt:
Nr tel: 55 644 01 26, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYKAZ TELEFONÓW W URZĘDZIE MIASTA W BRANIEWIE

NUMER POKOJU

WYDZIAŁ, STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

16

Burmistrz

Tomasz Sielicki

 

16

Zastępca Burmistrza

Anna Kapusta

 

28

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Frąckiewicz

55 644 01 16 

22

Sekretarz

Anna Weryk

55 644 01 03

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

   

16

Sekretarka

Joanna Maziarz

55 644 01 02

Fax 55 243 29 28

16

Podinspektor ds. organizacyjnych

Joanna Michanowicz

28

Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Mariola Krawczyk

55 644 01 16

8

Inspektor ds. kadrowych i BHP

Marzena Skibniewska

55 644 01 61

23

Podinspektor ds. zamówień publicznych

Katarzyna Gapski

Julita Diemieńczuk

55 644 01 42

20

Informatyk

Adam Chruściel

55 644 01 04

2

Specjalista ds. Promocji

Anna Kroczyk

55 644 01 15

2

Pomoc administracyjna

Agata Widzicka

55 644 01 15

 

WYDZIAŁ FINANSOWY

   

7

Skarbnik

Katarzyna Mirkowska 

55 644 01 22

1

Główny Księgowy

Ewa Macheta

55 644 01 25

6

Inspektor ds. finansowych

Joanna Milewska

55 644 01 27

1

Podinspektor ds. finansowych

Małgorzata Szyszło

55 644 01 24

1

Inspektor ds. finansowych

Podinspektor ds. finansowych

Paulina Borówko

Barbara Filipek

55 644 01 34

13

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Maria Makuch

55 644 01 21

13

Podinspektor ds. finansowych

Małgorzata Sołoducha

55 644 01 21

12

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Izabela Stachacz

55 644 01 20

12

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Ewa Zawada

55 644 01 20

6

Inspektor ds. księgowości

Natalia Poznysz

55 644 01 23

11

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Małgorzata Rutkowska

55 644 01 35

6

Inspektor ds. kontroli zarządczej

Agnieszka Nawrot-Kopycińska

55 644 01 23

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

   

26

Kierownik Wydziału

Sławomir Dzierżyński

55 644 01 12

26

Podinspektor ds. zbywania nieruchomości

Agnieszka Swatowska

55 644 01 10

27

Podinspektor ds. gospodarowania zasobem

Podinspektor ds. gospodarowania zasobem

Łukasz Palczewski

Arkadiusz Wójcik

55 644 01 13

26

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Monika Elert

55 644 29 75

24

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Norbert Szymorek

55 644 01 17

14

Inspektor ds. ochrony Środowiska

Janusz Nogal

55 644 01 06

27

Referent

Urszula Szyc

55 644 01 17

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI

   

18

Kierownik Wydziału

Jerzy Butkiewicz

55 625 56 70

19

Główny specjalista ds. inwestycji

Mirosława Nogal

55 644 01 09

19

Inspektor ds. funduszy unijnych i krajowych

Ewa Werner

55 644 01 08

19

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Ryszard Niski

55 644 01 33

19

Podinspektor ds. inwestycji

Aleksandra Rojewska

55 644 01 07 
 

URZĄD STANU CYWILNEGO

   

3

Kierownik

Izabela Bogdan

55 644 29 85

3

Zastępca Kierownika

Jolanta Kujawa

55 644 29 85

5

Inspektor ds. ewidencji ludności

Monika Osińska

55 644 01 19

5

Podinspektor ds dowodów osobistych

Leokadia Łukaszewicz

55 644 01 19

 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OŚWIATY

   

17

Główny specjalista ds. oświaty

Marek Maludziński

55 644 01 14

17

Inspektor ds. oświaty

Martyna Domalewska

55 644 01 26

 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH I OBRONNYCH

   

21

Podinspektor ds. obronnych i obrony cywilnej

Marek Wynimko

55 644 01 05

11

Inspektor ds. działalności gospodarczej

Kamila Brzozowska

55 644 01 32

 

Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Albin Szulżycki

55 644 44 55

 

Inspektor ds. monitoringu

Dariusz Matczuk

 
 

Podinspektor ds. monitoringu

Michał Głaz

 
 

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

z siedzibą ul. Rzemieślnicza 1

   
 

Kierownik Wydziału

Małgorzata Gajownik

55 644 24 48

 

Inspektor ds. Mieszkaniowych

Małgorzata Baczkowska

55 644 24 48

 

Referent ds. Finansowych

Anna Ryś

55 644 24 48

 

Pomoc administracyjna

Agnieszka Jankowska

55 644 24 48

15

AKTY PRAWNE

 

55 644 01 30

17

Inspektor Ochrony Danych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

55 644 01 26