OGŁOSZENIE

 

W dniu 18 grudnia 2019 roku o godz.9.0w sali konferencyjnej ( pok. nr 25) Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111, odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliw na terenie Miasta Braniewa w roku szkolnym 2019/2020

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na nieruchomości gruntowej-parking stanowiący własność Gminy Miasta Braniewa

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie .

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok .

11. Przerwa.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020 – 2029.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2020 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miasta Braniewa w Braniewie do reprezentowania Gminy Miasta Braniewa w Zgromadzeniu Związku Warmińsko-Mazurskich Miast Pogranicza z siedzibą w Bartoszycach.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

Dariusz Frąckiewicz