W dniu 23 maja 2018 roku o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie za 2017 rok.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
8. Interpelacje i zapytania .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/99 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych gimnazjów na terenie Miasta Braniewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/99 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Braniewa na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
14. Przerwa .
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023 .
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Braniewie .
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.