Piątek, 24-05-2024

INFORMACJA O LV SESJI RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 MARCA 2024 R. O GODZ.10.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA BRANIEWA PRZY UL. KOŚCIUSZKI 111.

Infomuję , że LV sesja Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się 27 marca 2024 roku o
godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ul.Kościuszki 111.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 lutego 2024 r. i
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewa w 2024 roku.
7. Przerwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/479/23 Rady Miejskiej w Braniewie z
dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na
lata 2024-37.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
(-Dariusz Frąckiewicz

bg braniewo 01