Piątek, 24-05-2024

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w okresie od dnia 10 kwietnia 2024 r. do dnia 19 kwietnia 2024 r. w budynku Centrum Edukacji Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Braniewie przy ul. Morskiej 7, prowadzona jest Kwalifikacja Wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy.

Obowiązek stawienia się, obejmuje:

1. Mężczyzn urodzonych w 2005 r.

2. Mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Osoby, które w latach 2022 i 2023:

a)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panem Markiem Wynimko –Podinspektorem ds. obronnych i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta w Braniewie, ul. Kościuszki 111 (pok. nr 21, I piętro), w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 556440105 (kom. 535 568 998).

 

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

/-/Tomasz Sielicki

 

bg braniewo 01