Piątek, 14-06-2024

Ogłoszenie o II sesji Rady Miejskiej w Braniewie która odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r.: o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa.

INFORMACJA o II Sesji Rady Miejskiej w Braniewie
 Informuję, że II sesja Rady Miejskiej w Braniewie, odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. o
godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa , ul. Kościuszki 111.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 maja 2024 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości
wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, co do której wygasło prawo użytkowania wieczystego,
wraz z zastosowaniem bonifikaty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Braniewa.
8. Przerwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/479/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia
20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata
2024-2037.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.
12. Podjęcie w sprawie zmiany uchwały nr II/5/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 6 grudnia
2006 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w
Braniewie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Szkoły Podstawowej
Sportowej Nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi w Braniewie .
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania członków komisji stałych
Rady Miejskiej w Braniewie.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

braniewo news


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
(-)Dariusz Frąckiewicz