Czwartek, 23-05-2024

KOMUNIKAT nt. zbiórki popiołu

Drodzy Mieszkańcy, na terenie Miasta Braniewa obowiązuje zakaz mieszania popiołu z innym rodzajem odpadów komunalnych. Obowiązek segregacji odpadów komunalnych, w tym również popiołu z palenisk domowych, obowiązuje każdego Mieszkańca.


Należy pamiętać, że popiół jest:
➡️ bezużyteczny jako surowiec wtórny,
➡️ stanowi duże zanieczyszczenie innych odpadów, które przekazywane są do procesu sortowania i uniemożliwia ich odzysk,
➡️ powoduje zapylenie, brudzi i naraża zdrowie pracowników.
W związku z powyższym informujemy, iż każdy przypadek braku selektywnej zbiórki popiołu, zgłoszony przez operatora zajmującego się odbiorem odpadów komunalnych, będzie rozpatrywany indywidualnie podczas wizyt przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Braniewa.
Jednocześnie przypominamy aby:
👉🏻 nie wyrzucać gorącego popiołu do pojemnika. Rozgrzany popiół może prowadzić do jego deformacji lub w skrajnym przypadku pojemnik może się zapalić,
👉🏻 nie zalewać popiołu zimną wodą w celu jego wystudzenia gdyż zwiększa to ciężar samego pojemnika i podczas załadunku może ulec zniszczeniu, a przy ujemnej temperaturze odpad zamarza i jego odbiór jest niemożliwy.
Dziękujemy!

 

popiół 24

Ogłoszenie o LIII sesji Rady Miejskiej w Braniewie (SESJI NADZWYCZAJNEJ), która odbędzie się w dniu 08 stycznia 2024 r.: o godz.8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa.

OGŁOSZENIE/ INFORMACJA

Informuję, że LIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie ( sesja nadzwyczajna) odbędzie się
w dniu 08 stycznia 2024 r.: o godz.8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy
ulicy Kościuszki 111.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich
Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie na lata 2024 – 2028.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej Miasta Braniewo z Gminą
Konavle.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz

braniewo news