Środa, 17-07-2024

Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Braniewa

Urząd Miasta Braniewa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Braniewa.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Weryk.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 644 01 03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Anna Weryk
 • Adres: Urząd Miasta Braniewa
  ul. Kościuszki 111 Braniewo
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 644 01 03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Braniewa z siedzibą przy ul. Kościuszki 111 w Braniewie.

Budynek spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Natomiast jest budynkiem zabytkowym, aktualnie niedostosowanym dla osób poruszających się na wózkach lub z problemami w poruszaniu się.

Do głównego wejścia prowadzi miejski chodnik z kostki brukowej. Tuż przed bramą główną znajduje się przejście dla pieszych z obniżonymi krawężnikami, ale bez sygnalizacji świetlnej. Teren wokół budynku wyłożony jest kostką brukową. Urząd dysponuje własnymi miejscami parkingowymi, a w tym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami i matek z dzieckiem.

Wejście do budynku znajduje się z dwóch stron. Wejście główne od strony ulicy Kościuszki i drugie od strony parkingu wewnętrznego. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściu od strony parkingu zamontowany został dzwonek dla osób niepełnosprawnych umożliwiający kontakt z pracownikami.

W wejściu głównym zainstalowany został siłownik na podczerwień, który samoczynnie otwiera główne drzwi budynku. Korytarze mają odpowiednią szerokość komunikacyjną. Na piętro również prowadzą schody. Schody w budynku urzędu  oznaczone są kontrastowo. Nie ma windy ani platform. Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.  Zapewniona jest  informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i słowny - tablice informacyjne, pracownik. Wejścia do pokoi są oznakowane tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. W sekretariacie, Urzędzie Stanu Cywilnego i w biurze ewidencji ludności i dowodów osobistych zainstalowane zostały pętle indukcyjne.

We wszystkich miejscach należących do Urzędu Miasta Braniewa zapewniona jest osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.
W trakcie realizacji jest projekt osobowego dźwigu siłowego tzw. winda.

Wykonana została dokumentacja projektowa remontu toalety z przystosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami.