Środa, 17-07-2024

Cyfrowa Gmina

Źródło dofinansowania: Projekt będzie realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze nr 4124/2/2022 z dnia 28.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na: wyrównanie poziomu wyposażenia i standardów pracy w urzędzie i jednostkach podległych oraz osiągniecie następujących celów:

  • poprawa działania jednostek poprzez doposażenie w niezbędne narzędzia IT i doprowadzenie do norm aktualnie funkcjonujących

  • zwiększenie bezpieczeństwa w jednostkach(zakup sprzętu do ochrony sieci i urządzeń),

  • szkolenia dla administratorów i pracowników z cyberbezpieczeństwa

  • przeprowadzenie audytu z bezpieczeństwa (ocena bezpieczeństwa danych).


Wartość projektu: 509 220,00 zł

Wydatki kwalifikowane: 509 220,00 zł

Wartość dofinansowania (100%) : 509 220,00 zł